/**
 * D0017D - Inlämningsuppgift 4 - Slumpar fram tal enligt användarens val samt sorterar och skriver ut dessa
 * @author Peo Frosteus, pereno-0
 * Användaren anger hur många slumptal i intervaller 0 - 999
 * som önskas.
 * Programmet skapar sedan dessa slumptal och lägger dem i en array med med samma storlek som antalet tal
 * Därefter skrivs arrayen ut.
 * Sedan ska programet ordna slumptalen så att dom ligger i ordningen minsta jämna heltal till största jämna heltal och sedan 
 * största udda heltal till minsta udda heltal
 * Även antalet udda och jämna tal skall skrivas ut, avskilda med ett bindestreck
 * 
 * Sorteringsalgoritmen som används är samma som från övningsuppgift 5, modifierad beroende på om sortering skall ske fallande eller stigande
 * 
 * Sista sorteringen, när jämna tal ordnas till stigande till vänster i arrayen och udda tal sorteras fallande 
 * går till på följande sätt:
 * 
 * Först stegas arrayen igenom och jämna tal multipliceras med -1
 * Arrayen sorteras sedan från minst till störst, alla jämna tal hamnar längst till vänster
 * Stega sedan igenom arrayen en gång till, alla negativa tal multipliceras med -1
 * Sortera sedan arrayen stigande från index 0 till index som motsvarar det sista jämna talet => Alla jämna tal sortade till vänster
 * Sortera sedan arrayen fallande från index som motsvarar det första udda talet till slutet av arrayen => Alla udda tal sorterade till höger
 * 
 * Skriv sedan ut arrayen, när man skrivit ut det sista jämna talet, skriv ut ett bindestreck och fortsätt sedan med de udda talen
 * Sista utskriften anger antalet tal i arrayen samt hur många av dessa som är jämna respektive udda
 * 
 */
import java.util.Scanner; //Importera scanner för user input

public class Uppgift4
{
  public static void main(String[] args)
  {
   // Deklarera konstanter
   final int LOWERLIMIT; // Nedre gränsvärdet av slumptal
   final int UPPERLIMIT; // Övre gränsvärdet av slumptal

   // Tilldela konstansta värden
   LOWERLIMIT = 0;
   UPPERLIMIT = 999;

   // Först, låt användaren ange hur många slumptal som önskas
   // Deklarerea inmatningen
   int noOfRandom; // Antal slumptal
   Scanner keyboard = new Scanner(System.in); // Ny scanner

   System.out.printf("Hur många slumptal i intervallet %s - %s önskas? ", LOWERLIMIT, UPPERLIMIT);
   noOfRandom = keyboard.nextInt();

   // Kontollera inmatningen
   if (noOfRandom < LOWERLIMIT | noOfRandom > UPPERLIMIT)
   {
     System.out.printf("Felaktig inmatning! Avslutar...");
     System.exit(0);
   }

   // Deklarera variabler
   int[] randomArray = new int[noOfRandom]; // Skapa en ny array med längden som användaren angett
   int noOfOdd; // Antal udda tal i arrayen
   int noOfEven; // Antal jämna tal i arrayen
   int max; // Att användas för sortering
   int temp; // Att användas för sortering

   // Tilldela variabelvärden
   noOfOdd = 0; // Sätt antalet udda till noll till att börja med
   noOfEven = 0; // Sätt antalet jämna till noll till att börja med
   max = 0; // Utgångspunkt för sortering
   temp = 0; // Utgångspunkt för sortering

   // Skapa slumptal och stoppa in arrayen
   for (int i = 0; i < noOfRandom; i++)
   {

     randomArray[i] = (int) (Math.random() * UPPERLIMIT) + 1;

   }
   System.out.printf("\n"); // Radbrytning

   // Printa de slumpande talen, samt avgör om de är udda eller jämna
   System.out.printf("Här är de slumpade talen:\n");

   for (int i = 0; i < noOfRandom; i++)
   {
     System.out.printf(randomArray[i] + " ");

     if ((randomArray[i] % 2) == 0) // Om jämt
     {
      noOfEven++; // Addera jämn-räknaren med ett
     } else // Annars, om udda
     {
      noOfOdd++; // Addera udda-räknaren med ett
     }
   }
   System.out.printf("\n\n"); // Radbrytningar

   // ### Sortering börjar ###

   // Multiplicera alla jämna tal med -1
   for (int i = 0; i < noOfRandom; i++)
   {
     if ((randomArray[i] % 2) == 0) // Om jämt
     {
      randomArray[i] = (-1) * randomArray[i];
     }
   }

   // Sortera minst till störst, alla jämna tal hamnar längst till vänster eftersom
   // de är negativa
   for (int i = 0; i < noOfRandom - 1; i++)
   {
     max = i;
     for (int k = i + 1; k < noOfRandom; k++)
     {
      if (randomArray[k] < randomArray[max])
      {
        max = k;
      }
     }
     temp = randomArray[i];
     randomArray[i] = randomArray[max];
     randomArray[max] = temp;
   }

   // Multiplicera alla negativa tal med -1
   for (int i = 0; i < noOfRandom; i++)
   {
     if ((randomArray[i] % 2) == 0) // Om mindre än 0
     {
      randomArray[i] = (-1) * randomArray[i];
     }
   }

   // Sortera från de jämna talen, index 0 till noOfEven, minst till störst
   for (int i = 0; i < noOfEven - 1; i++)
   {
     max = i;
     for (int k = i + 1; k < noOfEven; k++)
     {
      if (randomArray[k] < randomArray[max])
      {
        max = k;
      }
     }
     temp = randomArray[i];
     randomArray[i] = randomArray[max];
     randomArray[max] = temp;
   }

   // Sortera från den udda talen, index noOfEven till noOfRandom, störst till
   // minst
   for (int i = noOfEven; i < noOfRandom - 1; i++)
   {
     max = i;

     for (int k = i + 1; k < noOfRandom; k++)
     {
      if (randomArray[k] > randomArray[max])
      {
        max = k;
      }
     }

     temp = randomArray[i];
     randomArray[i] = randomArray[max];
     randomArray[max] = temp;
   }

   // Skriv ut alla tal, skriv ut ett - efter index noOfEven
   System.out.printf("Här är de slumpade talen ordnade: \n");

   for (int i = 0; i < noOfRandom; i++)
   {
     System.out.print(randomArray[i] + " ");
     if (i == noOfEven - 1)
     { // När man är klar med de jämna talen
      System.out.print("- ");
     }
   }

   System.out.printf("\n\n"); // Radbrytningar

   System.out.printf("Av ovanstående %s tal var %s jämna och %s udda", noOfRandom, noOfEven, noOfOdd);

   keyboard.close(); // Stänger inmatningen
  }
}