Andra inlämningsuppgiften i D0017D på Luleå Tekniska Universitet.

Från instrktionerna:

Du ska skapa ett program som beräknar hur mycket pengar dina solceller genererar per dag baserat på antalet soltimmar.

Du har installerat solceller på ditt tak och vill räkna ut hur mycket du tjänar en solig sommardag.
Du har köpt 26 solcellspaneler som vardera är 1.7×1 m stora och kan producera max 290 W.Antaganden:
Du har installerat dina solpaneler i rakt söderläge och har en ideal takvinkel (35-45 grader).
Solinstrålningen i Skellefteå en solig sommardag (juni/juli) är i snitt 166 Wh/m2/timme.
Solcellens verkningsgrad antas vara 20% av solinstrålningen.
Elpriset antas vara 0.9 kr/kWh (inklusive 60 öre skatterabatt).Produktion (kWh) = Solinstrålning (Wh/m2/timme) x soltimmar x storlek (m2) x verkningsgrad. Användaren matar in vilken tid solen går upp och vilken tid den går ner. Använd Scanner för inmatning (inte dialogrutor). Klockslagen matas in på formen hh:mm.

/**
 * D0017D - Inlämningsuppgift 2 - Räknar ut pris för genererad solenergi med formlen 
 * Produktion (kWh) = Solinstrålning (Wh/m2/timme) x soltimmar x storlek (m2) x verkningsgrad
 * 
 * @author Peo Frosteus, pereno-0
 * Programmet tar input från användaren, datum, tid för 
 * soluppgång och solnedgång och beräknar genererad energi 
 * samt värdet av denna.
 * Endast datum för juni och juli godtas
 * Angiven tid för soluppgång måste vara 
 * senare än dito för solnedgång.
 * Programmet använder konstansta värden angivna
 * i uppgiften.
 * Formel för beräkning som används är även denna
 * angiven i uppgiften.
 * Vid godkänd inmatning skrivs resultatet av beräkningen ut.
 * Kontroll gör för korrekt inmatad dag 
 * Avrundningar sker i slutet, innan utskrift 
 */

//Importera scanner för user input
import java.util.Scanner;
//Import av paket för Decimal Format
import java.text.DecimalFormat;

public class Uppgift2
{

  public static void main(String[] args)
  {

   // Skapa decimalformat med två gällande siffror
   DecimalFormat df = new DecimalFormat("##.##");

   // Deklatera konstanter
   final int NOOFPANELS; // Antal paneler
   final float PANELSIZE; // Panelernas storlek
   final int SOLARCONSTANT; // Solkonstant
   final float EFFIENCY; // Verkningsgrad
   final float PRICE; // Elpris
   final int minPerHour; // Minuter per timme

   // Tilldela konstanter värden
   NOOFPANELS = 27;
   PANELSIZE = 1.7f;
   SOLARCONSTANT = 166;
   EFFIENCY = 0.2f;
   PRICE = 0.9f;
   minPerHour = 60;

   // Deklarera variabler
   String todaysDate; // Dagens datum
   String sunriseTime; // Klockslag för soluppgång
   String sunsetTime; // Klockslag för solnedgång
   int year, month, day; // År, månad och dag
   int riseHour, riseMinute; // Timme och minut för soluppgång
   int setHour, setMinute; // Timme och minut för solnedgång
   float sunHour; // Antal soltimmar
   float production; // Antal producerade kilowattimmar
   float prodValue; // Värdet av producerade elen

   // Inmatningas-variabler
   Scanner dateInput = new Scanner(System.in); // Dagens datum
   Scanner sunriseInput = new Scanner(System.in); // Klockslag för soluppgång
   Scanner sunsetInput = new Scanner(System.in); // Klockslag för solnedgång

   // Hämta inmatningar
   System.out.print("Skriv in dagens datum [YYYY-MM-DD]> ");
   dateInput.useDelimiter("-|\\s"); // - som delimiter, så att vi slipper ett extra - efter dagen
   year = dateInput.nextInt();
   month = dateInput.nextInt();
   day = dateInput.nextInt();
   
   
   if(day < 0 | month < 0 | year < 0) { // Om något av inmatade tal är negativa, avsluta programmet
     System.out.printf("Felaktigt datum");
     System.exit(0);
   }

   System.out.print("Skriv in tidpunkt soluppgång [hh:mm]> ");
   sunriseInput.useDelimiter(":|\\s"); // : som delimter
   riseHour = sunriseInput.nextInt();
   riseMinute = sunriseInput.nextInt();
   
   
   if ( riseHour < 0 | riseMinute < 0) { // Om något av inmatade tal är negativa, avsluta programmet
     System.out.printf("Felaktig tidpunkt för soluppgång angiven.");
     System.exit(0);
   }

   System.out.print("Skriv in tidpunkt solnedgång [hh:mm]> ");
   sunsetInput.useDelimiter(":|\\s"); // : som delimter
   setHour = sunsetInput.nextInt();
   setMinute = sunsetInput.nextInt();
   
   dateInput.close(); // Stänger scanner
   sunsetInput.close(); // Stänger scanner
   sunriseInput.close(); // Stänger scanner
   
   if ( setHour < 0 | setMinute < 0) { // Om något av inmatade tal är negativa, avsluta programmet
     System.out.printf("Felaktig tidpunkt för solnedgång angiven.");
     System.exit(0);
   }   

   // Beräkna antalet soltimmar
   sunHour = (setHour + setMinute / minPerHour) - (riseHour + riseMinute / minPerHour);

   // Kolla om starttiden är senare än sluttiden, detta är om antalet soltimmar är
   // negativt
   if (sunHour < 0)
   {
     System.out.printf("Felaktig inmatning. Soluppgång får inte komma efter solnedgång.");
   }
   // Kolla att angiven månad är i juni eller juli
   else if (month < 6 | month > 7)
   {
     System.out.printf("Felaktigt datum. Angivet datum måste infalla i juni eller juli.");
   }
   // Kolla att angiven dag är giltig, mellan 0 och 30 för juni och mellan 0 och 31 för juli
   else if ((month == 6 & (day < 0 | day > 30)) | (month == 7 & (day < 0 | day > 31)))
   {
     System.out.printf("Felaktig dag angiven. Juni har 30 dagar. Juli har 31 dagar.");
   }
   // Kolla att angiven tid för soluppgång är korrekt
   else if ((riseHour < 0 | riseHour > 23) | (riseMinute < 0 | riseMinute > 59))
   {
     System.out.printf("Felaktig tidpunkt för soluppgång angiven.");
   }
   // Kolla att angiven tid för solnedgång är korrekt
   else if ((setHour < 0 | setHour > 23) | (setMinute < 0 | setMinute > 59))
   {
     System.out.printf("Felaktig tidpunkt för solnedgång angiven.");
   }
   // Om inmatningen är okej, gå vidare med beräkning och utskrift
   else
   {
     // Beräkna elproduktionen, Produktion (kWh) = Solinstrålning (Wh/m2/timme) x
     // soltimmar x storlek (m2) x verkningsgrad
     production = (SOLARCONSTANT * sunHour * NOOFPANELS * PANELSIZE * EFFIENCY) / 1000;

     // Beräkna priset för elproduktionen
     prodValue = production * PRICE;

     // Skriv ut resultetet
     System.out.printf("==========================================\n");
     System.out.printf("Soltimmar: %s timmar\n", df.format(sunHour));
     System.out.printf("Produktionen %s-0%s-%s blir %s kWh till ett värde av %s kr", year, month, day,
        df.format(production), df.format(prodValue));
   }

  }

}